TP HCM lần đầu xây nhà máy xử lý rác nguy hại


Nhà. má.y xử lý chấ.t thải rắ.n cô.ng nghiệ.p và. nguy hạ.i đầ.u tiê.n của TP HCM đư.ợ.c xâ.y ở huyệ.n Bì.nh Chá.nh, cô.ng suấ.t 500 tấ.n mỗi ngà.y, sẽ vậ.n hà.nh và.o thá.ng 9/2021.

Dự. á.n khởi cô.ng chiề.u 20/12, rộ.ng khoảng 17 ha, tạ.i Khu liê.n hợ.p xử lý chấ.t thải rắ.n Đa Phư.ớ.c (huyệ.n Bì.nh Chá.nh). Nhà. má.y sẽ tá.i chế. và. xử lý chấ.t thải từ. cá.c nhà. má.y, phò.ng thí. nghiệ.m, cơ. sở y tế., trạ.i chă.n nuô.i… bằ.ng cô.ng nghệ. nhiệ.t (lò. đố.t). Có. khoảng 70% đế.n 90% rá.c thải đầ.u và.o đư.ợ.c tá.i chế. thà.nh nguồ.n nguyê.n phụ. liệ.u.

Sơ. đồ. phố.i cảnh nhà. má.y xử lý chấ.t thải cô.ng nghiệ.p, nguy hạ.i đầ.u tiê.n của TP HCM.

Phố.i cảnh nhà. má.y xử lý chấ.t thải cô.ng nghiệ.p, nguy hạ.i tậ.p trung đầ.u tiê.n của TP HCM.

Giá.m đố.c Sở Tà.i nguyê.n Mô.i trư.ờ.ng TP HCM Nguyễn Toà.n Thắ.ng cho biế.t, dự. á.n là. nỗ lự.c của chí.nh quyề.n thà.nh phố. trong việ.c gia tă.ng tỷ lệ. tá.i chế., tậ.n dụ.ng tà.i nguyê.n trong chấ.t thải rắ.n.

TP HCM có. hơ.n 2.000 nhà. má.y, 10.000 cơ. sở sản xuấ.t vừ.a và. nhỏ, khố.i lư.ợ.ng chấ.t thải cô.ng nghiệ.p và. nguy hạ.i cầ.n xử lý gầ.n 2.500 tấ.n mộ.t ngà.y, trong đó. chấ.t thải nguy hạ.i là. 400 tấ.n. Dự. bá.o đế.n nă.m 2025 thà.nh phố. sẽ có. 3.500 tấ.n rá.c thải cô.ng nghiệ.p, bao gồ.m khoảng 1.000 tấ.n rá.c thải nguy hạ.i.

Ngoà.i cá.c khu xử lý chấ.t thải tậ.p trung như. Đa Phư.ớ.c (huyệ.n Bì.nh Chá.nh), khu xử lý Tâ.y Bắ.c Củ Chi… thà.nh phố. hiệ.n có. 12 cơ. sở đư.ợ.c cấ.p phép xử lý chấ.t thải nguy hạ.i vớ.i tổng cô.ng suấ.t 250 tấ.n mộ.t ngà.y, hoạ.t độ.ng riê.ng lẻ, quy mô. nhỏ, nă.ng suấ.t xử lý chỉ đư.ợ.c 50%. Phầ.n chấ.t thải nguy hạ.i cò.n lạ.i đư.ợ.c lư.u chứ.a ở cá.c chủ nguồ.n thải, hoặ.c đư.ợ.c thu gom vậ.n chuyển về. tỉnh thà.nh khá.c để xử lý.

Việ.c xâ.y dự.ng nhà. má.y xử lý rá.c thải cô.ng nghiệ.p, nguy hạ.i tạ.i Đa Phư.ớ.c vớ.i quy mô. khá. lớ.n đư.ợ.c cho là. sẽ giải quyế.t tì.nh trạ.ng manh mú.n, riê.ng lẻ trong khâ.u vậ.n chuyển và. xử lý rá.c.

Đâ.y là. nhà. má.y xử lý chấ.t thải rắ.n thứ. ba đư.ợ.c TP HCM khởi cô.ng trong nă.m nay.

Hà. AnSource link