Thủ tướng Canada kêu gọi Mỹ không ký thỏa thuận thương mại với Trung Quốc | Thế giới


Hai cô.ng dâ.n Canada đư.ợ.c nhắ.c tớ.i gồ.m nhà. cự.u ngoạ.i giao Michael Kovrig và. doanh nhâ.n Michael Spavor, bị. giớ.i chứ.c Trung Quố.c bắ.t giam hồ.i thá.ng 12.2018 vớ.i cá.o buộ.c giá.n điệ.p.
Hà.nh độ.ng nà.y đư.ợ.c coi là. nhằ.m trả đũa việ.c Canada bắ.t Phó. chủ tị.ch hãng viễn thô.ng Huawei Mạ.nh Vãn Chu tạ.i Vancouver ngay trư.ớ.c đó. theo yê.u cầ.u của Mỹ. Mỹ yê.u cầ.u dẫn độ. bà. Mạ.nh sang nư.ớ.c nà.y để xét xử cá.o buộ.c vi phạ.m lệ.nh cấ.m vậ.n lê.n Iran. Phí.a Trung Quố.c bá.c bỏ cá.o buộ.c đố.i vớ.i bà. Mạ.nh và. phủ nhậ.n 2 vụ. việ.c có. liê.n quan đế.n nhau.

Trả lờ.i phỏng vấ.n kê.nh TVA ngà.y 19.12, Thủ tư.ớ.ng Canada Justin Trudeau cho biế.t đã kê.u gọ.i Mỹ khô.ng ký thỏa thuậ.n thư.ơ.ng mạ.i vớ.i Trung Quố.c nế.u vấ.n đề. đố.i vớ.i bà. Mạ.nh và. 2 cô.ng dâ.n Canada chư.a đư.ợ.c giải quyế.t.

Bà. Mạ.nh đư.ợ.c cho tạ.i ngoạ.i và.i ngà.y sau khi bị. bắ.t và. hiệ.n số.ng trong că.n nhà. ở Vancouver chờ. ngà.y ra tò.a phâ.n xử vụ. dẫn độ. và.o ngà.y 20.1.2020.[VIDEO] Trung Quố.c tố. Canada ă.n cắ.p bí. mậ.t

Thủ tư.ớ.ng Trudeau nó.i bấ.t chấ.p việ.c sứ.c ép từ. Trung Quố.c, việ.c bắ.t giữ 2 cô.ng dâ.n Canada sẽ khô.ng thay đổi quyế.t đị.nh của tò.a á.n nư.ớ.c nà.y về. việ.c dẫn độ..

Phá.t ngô.n viê.n Đạ.i sứ. quá.n Mỹ tạ.i Ottawa Joseph Crook cho biế.t Mỹ cự.c kỳ quan ngạ.i việ.c Trung Quố.c bắ.t 2 cô.ng dâ.n Canada và. Tổng thố.ng Trump cù.ng giớ.i chứ.c Mỹ đã kê.u gọ.i Trung Quố.c thả ngư.ờ.i.

Ông Trudeau khô.ng nó.i rõ thỏa thuậ.n có. liê.n quan là. thỏa thuậ.n giai đoạ.n 1 vừ.a đư.ợ.c Mỹ và. Trung Quố.c thố.ng nhấ.t gầ.n đâ.y – như.ng chư.a ký – hay thỏa thuậ.n lớ.n hơ.n.
Theo thỏa thuậ.n giai đoạ.n 1, Mỹ và. Trung Quố.c giảm bớ.t mộ.t số. thuế. suấ.t đã á.p đặ.t lê.n nhau và. Mỹ tă.ng gấ.p 2 mứ.c xuấ.t khẩu nô.ng sản sang Trung Quố.c trong 2 nă.m tớ.i. Bộ. trư.ởng Tà.i chí.nh Steven Mnuchin ngà.y 19.12 nó.i việ.c ký kế.t sẽ đư.ợ.c thự.c hiệ.n và.o thá.ng 1.2020, theo Reuters.

Source link