Khối gạch cao 5m đổ đè chết 3 công nhân ở Bắc Giang


Trong lú.c là.m việ.c tạ.i lò. gạ.ch ở huyệ.n Yê.n Dũng (Bắ.c Giang), 4 cô.ng nhâ.n bị. chồ.ng gạ.ch cao khoảng 5m đổ sậ.p đè chế.t 3 ngư.ờ.i.

Mộ.t lãnh đạ.o Cô.ng an huyệ.n Yê.n Dũng (Bắ.c Giang) sá.ng nay xá.c nhậ.n, tạ.i xã Lãng Sơ.n xảy ra vụ. tai nạ.n lao độ.ng nghiê.m trọ.ng khiế.n 3 ngư.ờ.i chế.t, 1 ngư.ờ.i bị. thư.ơ.ng.

Khố.i gạ.ch cao 5m đổ đè chế.t 3 cô.ng nhâ.n ở Bắ.c Giang
Hiệ.n trư.ờ.ng vụ. việ.c. Ảnh: CAND

Theo thô.ng tin ban đầ.u, sá.ng 19/12, tổ cô.ng nhâ.n 4 ngư.ờ.i đế.n mộ.t cơ. sở sản xuấ.t gạ.ch ở thô.n Mỹ Tư.ợ.ng để thá.o dỡ, dọ.n dẹp. Quá. trì.nh là.m việ.c, nhó.m cô.ng nhâ.n bị. chồ.ng gạ.ch xế.p cao khoảng 5m đổ đè và.o ngư.ờ.i.

3 nạ.n nhâ.n tử vong gồ.m ô.ng Vũ Minh Đợ.i (SN 1955), ô.ng Đỗ Vă.n Vẽ (SN 1962) và. ô.ng Nguyễn Đứ.c Ngọ. (SN 1954, cù.ng trú. tạ.i xã Lãng Sơ.n).

Cơ. quan chứ.c nă.ng đang và.o cuộ.c là.m rõ nguyê.n nhâ.n vụ. tai nạ.n.

An Phư.ơ.ng

Lậ.t xe chở đấ.t đè sậ.p nhà., hai mẹ con ở Quảng Ninh tử vong

Lậ.t xe chở đấ.t đè sậ.p nhà., hai mẹ con ở Quảng Ninh tử vong

Xe tải chở đấ.t là.m nhà. bị. trư.ợ.t bá.nh đè sậ.p ngô.i nhà. tạ.m khiế.n hai mẹ con chủ nhà. tử vong.Source link