HĐND TP.HCM khóa IX đã quyết nghị đầu tư công 150.000 tỉ đồngTTO – HĐND TP.HCM nhiệm kỳ qua đã ban hành các nghị quyết về đầu tư các dự án nhóm A, B, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và đầu tư công hằng năm với tổng số vốn 150.000 tỉ đồng.