Đề nghị kỷ luật 2 cán bộ vì các bé gái bị dâm ô


TP HCMSở Lao độ.ng – Thư.ơ.ng binh và. Xã hộ.i yê.u cầ.u Trung tâ.m hỗ trợ. xã hộ.i lậ.p hộ.i đồ.ng kỷ luậ.t 2 trư.ởng phò.ng vì. để nhâ.n viê.n dâ.m ô. nhiề.u bé gá.i.

Hai ngư.ờ.i bị. đề. nghị. kỷ luậ.t là. Huỳnh Vă.n Hư.ng (Trư.ởng phò.ng Quản lý hồ. sơ. – Giá.o dụ.c tư. vấ.n) và. Trầ.n Ngọ.c Quý (Trư.ởng khu Quản lý đố.i tư.ợ.ng) thuộ.c Trung tâ.m hỗ trợ. xã hộ.i trê.n đư.ờ.ng Nơ. Trang Long, quậ.n Bì.nh Thạ.nh.

Độ.ng thá.i nà.y đư.ợ.c đư.a ra ngà.y 19/12, sau khi Ban giá.m đố.c Sở Lao độ.ng – Thư.ơ.ng binh và. Xã hộ.i xem xét tí.nh chấ.t, mứ.c độ. sai phạ.m của những ngư.ờ.i liê.n quan vụ. á.n Nguyễn Tiế.n Dũng (48 tuổi, nhâ.n viê.n phò.ng Quản lý hồ. sơ.) dâ.m ô. 6 bé gá.i tạ.i trung tâ.m.

Giá.m đố.c trung tâ.m cũng phải xá.c đị.nh trá.ch nhiệ.m của 20 cá.n bộ., nhâ.n viê.n tạ.i Phò.ng Phố.i hợ.p kiểm tra, Khu Quản lý đố.i tư.ợ.ng, Trạ.m Y tế. – có. mặ.t trong cá.c ca trự.c để Dũng thự.c hiệ.n hà.nh vi sai phạ.m.

Nơ.i cá.c bé bị. Dũng xâ.m hạ.i. Ảnh: Hữu Cô.ng.

Nơ.i cá.c bé bị. Dũng xâ.m hạ.i. Ảnh: Hữu Cô.ng.

Trư.ớ.c đó., í.t nhấ.t 6 bé gá.i từ. 13 đế.n 15 tuổi tố. cá.o Dũng cứ. sau 21h đế.n cửa sổ phò.ng cá.c em (Khu Quản lý đố.i tư.ợ.ng) dụ. dỗ, nó.i sẽ liê.n hệ. vớ.i gia đì.nh đư.a về. sớ.m. Cá.c em muố.n hú.t thuố.c lá. thì. cho ô.ng ta sờ. ngự.c, hoặ.c vù.ng kí.n, và. thự.c hiệ.n cá.c hà.nh vi nà.y qua cửa sổ. Mộ.t số. lầ.n ô.ng ta bắ.t cá.c bé sờ. chỗ nhạ.y cảm để thỏa mãn.

Dũng thự.c hiệ.n hà.nh vi cô.ng khai trư.ớ.c mặ.t nhiề.u bé gá.i. Có. nạ.n nhâ.n bị. ô.ng ta xâ.m phạ.m nhiề.u lầ.n khiế.n bấ.t ổn về. tâ.m sinh lý, phải điề.u trị.. Dũng bị. bắ.t ngay trong ngà.y 17/11.

Đá.nh giá. sự. việ.c đặ.c biệ.t nghiê.m trọ.ng, Chủ tị.ch UBND TP HCM Nguyễn Thà.nh Phong yê.u cầ.u Sở Lao độ.ng – Thư.ơ.ng binh và. Xã hộ.i kiểm điểm tậ.p thể và. cá. nhâ.n liê.n quan. “Trư.ớ.c hế.t phải là.m cho ra trá.ch nhiệ.m của ngư.ờ.i đứ.ng đầ.u tớ.i đâ.u, đư.a ra giải phá.p cụ. thể để ngă.n chặ.n cá.c vụ. dâ.m ô. xảy ra tạ.i cá.c trung tâ.m hỗ trợ. xã hộ.i”, ô.ng Phong nó.i.

Cá.c cá. nhâ.n phải là.m kiểm điểm là. ô.ng Trầ.n Ngọ.c Sơ.n (Phó. giá.m đố.c Sở Lao độ.ng – Thư.ơ.ng binh và. Xã hộ.i), bà. Nguyễn Thà.nh Phụ.ng (Trư.ởng phò.ng Bảo trợ. xã hộ.i), Lê. Bá. Hoà.ng (Phó. phò.ng), Nô.ng Thị. Bí.ch Chuyển (chuyê.n viê.n).

Tạ.i Trung tâ.m Hỗ trợ. xã hộ.i, cá.c cá. nhâ.n phải kiểm điểm là. Giá.m đố.c Võ Thị. Thanh Kim và. cá.c Phó. giá.m đố.c Phạ.m Đì.nh Lư.ơ.ng, Nguyễn Thị. Thanh Thảo, Võ Thanh Quang; ô.ng Huỳnh Vă.n Hư.ng, Trầ.n Ngọ.c Quý…

Trung Sơ.nSource link